W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla wszystkich uczniów organizowana jest
pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

 

Wychowankowie korzystają z bogatej oferty zajęć specjalistycznych.

Psycholog

Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w grupach wychowawczych (internatu). 

Psycholog pracujący w Ośrodku zajmuje się kompleksową diagnozą rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, pomocą psychoedukacyjną i terapeutyczną świadczoną wobec dzieci, młodzieży i ich rodziców bądź opiekunów.

Wspiera nauczycieli i wychowawców w ustalaniu indywidualnych programów oddziaływań dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych, a także udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów i trudności związanych ze zmieniającymi się warunkami ich życia i funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości legislacyjnej.

Psycholodzy pracujący w naszym Ośrodku:

 • mgr Katarzyna Binek
 • mgr Agnieszka Gotkiewicz
 • mgr Beata Szymczak
 • mgr Sylwia Wesołowska

Pegagog

 

Pedagog zajmuje się pomocą psychoedukacyjną i terapeutyczną skierowaną do wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych.

Współpracuje z różnymi instytucjami w celu wspierania procesu wychowawczego. Pedagog dokonuje diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Swoją pomocą obejmuje również nauczycieli i wychowawców.

Pedagodzy pracujący w naszym Ośrodku:

 • mgr Jolanta Bąk
 • mgr Agnieszka Nowosińska
 • mgr Ilona Stryjska – Gołębiowska
 • mgr Małgorzata Zięba

Logopeda

Terapia logopedyczna skierowana jest do uczniów, u których mowa nie rozwija się lub rozwija się w sposób nieprawidłowy.

Głównym celem zajęć jest więc rozwijanie umiejętności komunikowania się i stymulowanie rozwoju mowy.

Po przeprowadzonej wstępnej diagnozie, logopeda ustala program zajęć, który obejmować może: usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz funkcji oddechowych, ćwiczenia słuchowe, wzbogacanie słownictwa, korekcję wad wymowy, wprowadzenie alternatywnych lub wspomagających metod komunikowania się (PECS, MÓWIK – w przypadku dzieci niemówiących i/lub z trudnościami komunikacyjnymi; fonogesty, język migowy – w przypadku dzieci niesłyszących).

Logopedzi pracujący w naszym Ośrodku:

 • mgr Aleksandra Krakowiak
 • mgr Małgorzata Nowicka
 • mgr Olga Otolińska
 • mgr Agnieszka Puzianowska-Zdunek
 • mgr Katarzyna Rogala
 • mgr Anna Rola
 • mgr Jolanta Woźniak

W zależności od potrzeb i zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dodatkowo wychowankowie uczestniczą w

 • zajęciach rewalidacyjnych,
 • zajęciach wspomagających podstawę programową,
 • zajęciach z komunikowania,
 • stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata,
 • terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI),
 • terapii ręki,
 • gimnastyce korekcyjnej zajęciach Ruchu Rozwijającego,
 • W. Sherborne,
 • Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona, 
 • zajęciach z wykorzystaniem metody Ch. Knilla
 • terapii metodą Tomatisa.

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377