Zajęcia pedagogiczne

Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w grupach wychowawczych (internatu). 

Zajęcia pedagogiczne w oddziale wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są w oparciu o różnorodne metody tak, aby wspierać harmonijny rozwój dziecka.

Dzięki dostosowaniu aktywności do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka rozwija się pod względem: ruchowym, poznawczym, społecznym i emocjonalnym.

Świadome i odpowiednio dostosowane wsparcie sprzyja osiąganiu kolejnych etapów rozwoju – przyczynia się do lepszego, bardziej intencjonalnego poznawania otaczającego świata, a także ułatwia nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych. 

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci, u których mowa nie rozwija się lub rozwija się w sposób nieprawidłowy.

Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest rozwijanie umiejętności komunikowania się i stymulowanie rozwoju mowy.

Po przeprowadzonej wstępnej diagnozie, logopeda ustala program zajęć, który obejmować może: usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz funkcji oddechowych, ćwiczenia słuchowe, wzbogacanie słownictwa, korekcję wad wymowy, wprowadzenie alternatywnych metod komunikowania się (PECS, MÓWIK – w przypadku dzieci niemówiących; fonogesty, język migowy – w przypadku dzieci niesłyszących).

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody, które wspomagają rozwój dziecka. Terapia logopedyczna odbywa się poprzez zabawę, wykorzystując takie aktywności, które w naturalny sposób motywują dziecko do spontanicznego komunikowania się z otoczeniem.

Terapia Ręki

Zajęcia te mają na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni. W trakcie ćwiczeń dostarczane są dziecku wrażenia dotykowe, dzięki którym poznaje kształty, faktury oraz nabywa umiejętność ich rozróżniania.

W trakcie terapii ręki dziecko poprawia umiejętność chwytania, wzmacnia swoją koncentrację, zdolność skupiania uwagi i patrzenia oraz poprawia koordynację wzrokowo- ruchową. 

W naszej placówce istnieje możliwość skorzystania z zajęć rehabilitacyjnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Szybkie rozpoznanie zaburzeń lub niepełnosprawności powoduje wprowadzenie rehabilitacji, która daje szansę na całkowitą normalizację rozwoju lub ograniczenie deficytów rozwojowych. Celem terapii jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. W ramach oddziaływania rehabilitacyjnego podejmowane są następujące działania: stymulowanie aktywności i samodzielności dziecka poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dziecka, pobudzanie zmysłów dziecka, stymulowanie układów: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, integracja czynności zmysłowo- ruchowych, poprawa napięcia mięśniowego w obrębie postawy, a wtórnie także w obrębie ręki, rozwijanie motoryki małej i dużej, doskonalenie umiejętności planowania motorycznego, doskonalenie równowagi w różnych pozycjach ciała, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie świadomości własnego ciała. Rodzaj ćwiczeń oraz ich tempo dobiera się indywidualnie do każdego dziecka. Po dokonaniu oceny fizjoterapeutycznej poprzez wywiad i obserwację układa się indywidualny program terapii.

TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły: zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) wewnętrzne (równowaga, czucie głębokie).

Oddziaływania terapeutyczne dotyczą przede wszystkim: pobudzania zmysłów, integracji zmysłowo – ruchowej, wspomagania orientacji w schemacie ciała oraz wypracowania gotowości do nauki.

Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy, terapeuta dostarcza dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy.

Terapeuta przygotowuje zajęcia z wykorzystaniem zasady stopniowania trudności, przez co dziecko jest stale zainteresowane zajęciami i może odnosić sukcesy. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce niezbędne do stymulacji wszystkich zmysłów.

Dzieci uwielbiają te zajęcia, gdyż są dla nich szczególnie atrakcyjne.

TERAPIA SNOEZELEN – STYMULACJA POLISENSORYCZNA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

Nasi podopieczni bardzo lubią te zajęcia, gdyż mogą tam samodzielnie dokonywać wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebują. Dzieci poznają otaczającą poprzez rzeczywistość poprzez zmysły, co poprawia pamięć, koncentrację i wyzwala w uczniach chęć podejmowania działań.

W trakcie zajęć pobudzane są wszystkie zmysły poprzez m.in.

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości patrzenia,
 • poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
 • ćwiczenia umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 • zmniejszenie lęku przed nowymi dźwiękami
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • różnicowanie dźwięków otoczenia,
 • rozwijanie poczucia świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 • rozwijanie percepcji smakowej,
 • poszerzanie preferencji smakowych.

W Sali Doświadczania Świata dziecko czuję się swobodnie, dzięki czemu wyzwalana jest w nim większa spontaniczność i samodzielność.