Wczesne wspomaganie rozwoju.

Psycholog

Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w grupach wychowawczych (internatu). 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej, oferuje dzieciom bezpłatną i profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności i uzyskania Opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Zajęcia organizowane są dla dzieci wymagających ogólnej stymulacji rozwoju psychofizycznego i specjalistycznej opieki terapeutycznej w wymiarze od 4 do 8 godzin.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

Na bezpłatne zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami lub podejrzewanymi dysfunkcjami, które posiadają Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną. 

Szczególnie zapraszamy dzieci z:

 • wadami słuchu
 • zaburzeniami percepcji słuchowej lub wzrokowej
 • zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i poznawczym
 • autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • zaburzeniami sprzężonymi
 • zaburzeniami genetycznymi.

Naszym podopiecznym, uczęszczającym na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, oferujemy:

 • zajęcia pedagogiczne
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata
 • terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)
 • terapię ręki
 • rehabilitację ruchową
 • zajęcia psychoedukacyjne (m.in. zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona, zajęcia z wykorzystaniem metody Ch. Knilla)

JAK OTRZYMAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA?

Rodzic, który jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, powinien udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w swoim mieście lub gminie.

W placówce tej dziecko zostanie poddane specjalistycznej obserwacji i badaniom, a specjaliści zadecydują o wydaniu opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Z wydanym przez Poradnię dokumentem należy zgłosić się do instytucji prowadzącej zajęcia w tym zakresie.

W naszym Ośrodku szczegółowych informacji udziela mgr Edyta Przewoźny – nr telefonu: 483622192

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377