Wczesne wspomaganie rozwoju.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata.

Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia.

Celem działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój uczniów i wyposażenie ich w takie umiejętności i wiadomości aby:

mogli w najpełniejszy sposób porozumiewać sie z otoczeniem,

byli zaradni w codziennym życiu,

zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb,

mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegali na równi z innymi ogólnie przyjętych norm, jednocześnie zachowując prawo do swojej inności,

rozumieli celowość pracy i czerpali z niej jak największą satysfakcję.

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy opracowują dla każdego ucznia Indywidualne Programy Terapeutyczne z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w głównej mierze metodą praktycznego działania, natomiast proces nauczania nieraz zbyt skomplikowanych dla ucznia czynności, dzielony jest na serię pojedynczych kroków.

Nasze zajęcia

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377