Organizacja Ośrodka

 

W SKŁAD OŚRODKA WCHODZĄ:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Publiczna Szkota Podstawowa Nr 10 – Specjalna wraz z Oddziałami Przedszkolnymi
 • Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych Niesłyszących i Słabosłyszących
 • Liceum Ogólnokształcące Specjalne
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 • Grupy wychowawcze.

 

Oddziały Branżowej Szkoły I Stopnia mogą kształcić w następujących zawodach:

 • kucharz
 • krawiec
 • kaletnik

Za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, mogą być tworzone inne kierunki kształcenia zawodowego.

ORGANAMI OŚRODKA SĄ:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Wychowanków.

Równolegle z organami Ośrodka na terenie Placówki działają:

 • Zespół Kierowniczy
 • Komisja Socjalna
 • Komisja ds. ustalania odpłatności za wyżywienie wychowanków
 • Komisja żywieniowa i kontroli kuchni Komisja ds. likwidacji zużytego sprzętu i pomocy naukowych ( “komisja wybrakowań”).
 • Podmioty te powołuje Dyrektor Ośrodka na dany rok szkolny określając jednocześnie ich kompetencje.

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377