Historia Ośrodka

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu powstał 1 września 1967r.

Utworzono wówczas ośmioklasową szkołę specjalną z dwunastoma oddziałami klasowymi pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych. Dyrektorem Ośrodka został Józef Krawczyk, a jego zastępcą Józef Mrozik.

Funkcję kierownika internatu powierzono Januszowi Oleksiakowi. W 1984 r. nazwę placówki zmieniono na: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych, a obecna nazwa funkcjonuje od 1996r.

W 1977 roku patronką naszej placówki została Maria Grzegorzewska – wybitny pedagog. W drugim półroczu roku szkolnego 1968/69 nastąpiła zmiana na kierowniczych stanowiskach w Ośrodku.

Funkcję dyrektora objął mgr Jerzy Ostrowski (pełnił ją przez 16 lat), kierownikiem szkoły została mgr Wanda Wojsław, zaś kierownikiem internatu mgr Teresa Parzych, po której funkcję objęła mgr Stanisława Tomczyk.

Funkcję dyrektora Ośrodka po odejściu na emeryturę mgr Jerzego Ostrowskiego objęła mgr Wacława Korwin–Pawelska. Dyrektorem szkoły została wówczas mgr Wiesława Zych.

W roku szkolnym 1991/92 r. dyrektorem Ośrodka została mgr Małgorzata Zięba a dyrektorem szkoły mgr Ewa Magier.

W 2004 r. funkcję wicedyrektora Ośrodka przejęła mgr Małgorzata Nowicka, a stanowisko kierownika d/s opiekuńczo-wychowawczych objął mgr Wojciech Murawski, którego w 2012 r. zastąpił na tym stanowisku dr Rafał Bator.

Od roku szkolnego 2017/2018 w skład kierownictwa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących wchodzą:

DYREKTOR OŚRODKA – dr Rafał Bator

WICEDYREKTOR OŚRODKA – mgr Sylwia Sambor-Ziętkowska

KIEROWNIK ds OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH – mgr Edyta Przewoźny

Przez 30 lat istnienia Ośrodek kształcił absolwentów na poziomie szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 1997/98 utworzono oddziały zasadniczej szkoły zawodowej o kierunkach kaletnik i krawiec odzieży lekkiej. Rok później powstał dodatkowy kierunek – kucharstwo.

W roku szkolnym 1999/2000 zgodnie z założeniami reformy systemu oświaty utworzono przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących Publiczne Gimnazjum nr 16, które funkcjonowało do roku szkolnego 2018/2019.

W roku szkolnym 20002001 na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej powstało Technikum Uzupełniające, które funkcjonowało do roku szkolnego 2013/2014.

Od 2011 roku w Ośrodku funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W chwili obecnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących funkcjonują:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10,
  • Branżowa Szkoła I stopnia, Liceum,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Od początku istnienia Ośrodka nasi podopieczni mają możliwość korzystania z całodobowego pobytu w internacie.

W ciągu 50 lat istnienia Placówki stosowane w niej metody pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej podlegały ewolucji, jednak praca nauczycieli zawsze koncentrowała się wokół celu nadrzędnego – nauczania języka jako środka porozumiewania się i zdobywania wiedzy, a przez to przygotowania dzieci do życia w społeczeństwie.

W 2005 r. organem prowadzącym naszą Placówkę został Samorząd Województwa Mazowieckiego

Chcesz wesprzeć finansowo naszą działalność – zapraszamy do wpłaty darowizny.

Numer rachunku bankowego 08 1020 1026 0000 1702 0232 7377